Všeobecné informácie

Obec Veľké Straciny

Veľké Straciny sa nachádzajú v okrese Veľký Krtíš. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 210 m, chotár 200-309 m. Ležia v severovýchodnej časti Ipeľskej pahorkatiny v bočnej dolinke Stracinského potoka. Chotár je pahorkatina s plochými rozčlenenými chrbtami z mladotreťohorných uloženín s uhľonosnou formáciou. Na strmších úbočiach sú dubové, bukové a agátové lesíky. Má hnedozemné, prípadne ilimerizované, v doline nivné a lužné pôdy.
Sú tu ložiská piesku, v minulosti sa ťažilo hnedé uhlie. Obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom, chovom oviec, vinohradníctvom a od polovice 19. storočia aj baníctvom (ťažba hnedého uhlia).
V rokoch 1976 - 1992 bola obec pripojená k Veľkému Krtíšu.
V obci je zrekonštruovaný obecný dom a dom smútku z r. 1995.

Počet obyvateľov: 164
Rozloha: 628 ha
Nadmorská výška: 210 m
Prvá písomná zmienka: v roku 1 236